Dia Mundial de l’Educació Mediambiental

El 26 de gener se celebra el Dia Mundial de l’Educació Mediambiental, que té com a objectiu promoure la consciència de la importància de la conservació i la protecció del medi ambient i fomentar la participació en iniciatives a escala nacional. És important protegir els recursos naturals de la terra perquè les generacions futures puguin…

Formació en Economia Circular

El món s’enfronta a un escenari en el qual la sobreexplotació dels recursos finits ha portat a comprometre l’assegurament de la seva disponibilitat per al desenvolupament de les activitats subjectes al seu ús al llarg del temps. Aquesta situació ha generat de manera simultània diversos impactes ambientals que poden arribar a amenaçar la seguretat de…

Plans d’igualtat

El proppassat 31 de març es va aprovar la Llei 6/2022, per l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no –discriminació entre homes i dones. Aquesta llei obliga a les empreses a adoptar mesures per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de…