formacio-prevencio-andorra

Recursos Humans

Objectiu:

Dotar als alumnes del coneixement del principi d’igualtat d’oportunitats i tracte en l’entorn laboral i proporcionar les eines i metodologies necessàries per a la integració d’aquest principi en la gestió estratègica de les empreses de les seves plantilles

Temari:

Primera part: igualtat i gènere

 • Tema 1: Introductori 1. Gènere
  • Introducció i conceptes bàsics
  • Gènere i biologia
  • Gènere i historia
  • Gènere i cultures
  • Desconstrucció del gènere
  • Legislació en gènere
  • La diversitat sexual i de gènere en l’àmbit laboral
 • Tema 2: Introductori 2. Conceptualització de feminisme
  • Feminisme
  • Participació en igualtat
  • Poder i autoritat
  • Apoderament

Segona part: La igualtat de gènere i els plans d’igualtat

 • Tema 1: Introducció i conceptes bàsics
  • Introducció
  • La socialització diferencial
  • Androcentrismo i Patriarcat
  • La perspectiva de gènere
  • Conceptes de discriminació i igualtat
 • Tema 2: Marc normatiu
  • Introducció
  • Normativa internacional
  • Normativa Europea
  • Normativa en l’Estat Espanyol
  • Compliance
  • Principals modificacions legislatives en l’àmbit laboral
 • Mòdul 2 bis: Novetats legislatives en matèria d’igualtat. El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació.
 • Tema 3: El pla d’igualtat d’una empresa
  • Mesures a aplicar en una empresa en igualtat d’oportunitats
  • Implantació d’un Pla d’Igualtat en l’empresa
  • Fases d’implantació
  • Diagnòstic: Indicadors
  • Accions Positives
 • Tema 4: Prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe
  • Introducció
  • Definició
  • Tipus d’assetjament sexual
  • Consideracions tècniques i legals
  • Conseqüències
  • Responsabilitats de les institucions en la prevenció i actuació en els casos d’assetjament sexual
  • Prevenció i actuació
 • Tema 5: La igualtat en el llenguatge: el llenguatge inclusiu
  • Conceptualització, sensibilització i debat
  • Eines i normes del llenguatge inclusiu
  • Casos pràctics
  • Ús del llenguatge inclusiu en l’empresa
 • Tema 6: La igualtat en gestió de la responsabilitat social corporativa
  • Introducció: La Responsabilitat Social Corporativa
  • Relació entre Responsabilitat Social Corporativa i Igualtat d’oportunitats
  • La Responsabilitat Social Corporativa Interna i el seu impacte sobre la Igualtat
  • Aplicació pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa a la Igualtat d’oportunitats

Tercera part: La igualtat en l’empresa

 • Tema 1: Termes i definicions
 • Tema 2: Elements i requisits generals del sistema de gestió d’igualtat d’oportunitats
  • Requisits del sistema
  • Compromís de la Direcció
  • Política d’igualtat
 • Tema 3: Planificació per a la identificació de desigualtats
  • Identificació de desigualtats reals, avaluació de desigualtats potencials i determinació de controls
  • Planificació de les accions positives derivades de la implantació del Pla d’Igualtat
 • Tema 4: Requisits legals i altres requisits sobre igualtat d’oportunitats
 • Tema 5: Objectius i programes de l’organització
  • La fixació d’objectius de millora continua
  • Programes que poden posar en marxa els organismes per a aconseguir els seus objectius en matèria d’igualtat.
 • Tema 6: Implantació i operativa del sistema de gestió d’igualtat d’oportunitats
  • Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat
  • Competència, formació i presa de consciència
  • Ambient de treball
 • Tema 7: Comunicació, participació i consulta
  • Comunicació
  • Participació i consulta
 • Tema 8: Control de documentació i àmbits d’actuació del sistema SGI 2010
  • Documentació
  • Control de documents
  • Àmbits d’actuació
 • Tema 9: Verificació
  • Mesurament, anàlisi i millora
  • Avaluació del compliment legal
 • Tema 10: Recerca de situacions d’assetjament sexual i/o per raó de sexe
 • Tema 11: No conformitat, acció correctiva, acció preventiva i acció positivan
 • Tema 12: Auditoria interna del sistema
 • Tema 13: Revisió per la direcció

Quarta part: Violència de gènere

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: Marc normatiu de la violència de gènere
  • Violència de Gènere sobre la parella o ex parella
  • Altres manifestacions de Violència de Gènere
  • Factors socials que poden promoure i/o perpetuar la Violència de Gènere
  • Factors que poden generar la permanència d’una víctima en una relació de violència
  • Conseqüències de sofrir violència de gènere
  • Teories explicatives de la violència
 • Tema 3: Marc jurídic
  • La Violència de Gènere a nivell internacional
  • La Violència de Gènere a nivell nacional
  • La Violència de Gènere a nivell autonòmic
  • Altres dades d’interès
 • Tema 4: Àmbit laboral i Violència de Gènere
  • Introducció
  • Conceptes bàsics i exemples de bones pràctiques
  • Assetjament en l’àmbit laboral
  • Protocol contra la Violència de Gènere
 • Tema 5: Circuit de Gestió de la Violència de Gènere en l’Empresa
  • Violència de Gènere en l’empresa
  • El Protocol contra la Violència de Gènere en l’Empresa
 • Tema 6: Model d’Intervenció per a la persona de referència en l’empresa
  • Introducció
  • El Pla d’Acció personalitzat
  • Les conseqüències sobre la víctima
  • El personal professional
  • Esquema d’intervenció
  • Alguns conceptes bàsics

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 75 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu: 580,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades