formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

Identificar els materials que poden contenir amiant i aplicar les mesures preventives establertes al pla de treball específic.

Temari:

 1. Definició dels treballs:
  1. Reglamentació relativa a l’amiant, tràmits que se’n deriven i deures i obligacions dels actors.
  2. Propietats de l’amiant i els seus efectes sobre la salut, inclòs l’efecte sinèrgic del tabaquisme.
  3. Tipus de productes o materials que poden contenir amiant.
  4. Operacions que puguin implicar una exposició a l’amiant i la importància dels mitjans de prevenció per minimitzar-ne l’exposició.
  5. Prohibicions i límit d’exposició professional.
  6. Gestió de residus.
  7. Exigències en matèria de vigilància de la salut.
 2. Tècniques preventives específiques:
  1. Pràctiques professionals segures, els controls i els equips de protecció.
  2. Funció, elecció, selecció, ús apropiat i limitacions dels equips respiratoris.
  3. Formes i mètodes de comprovació del funcionament dels equips respiratoris.
  4. Control de la salut dels treballadors.
  5. Procediment de treball.
  6. Organització del treball preventiu: rutines bàsiques.
  7. Procediments d’emergència.
  8. Procediments de descontaminació i regles d’higiene.
  9. Protecció col·lectiva i individual.
 3. Mitjans auxiliars, equips i eines.
  1. Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques…
 4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
  1. Coneixement de l’entorn del lloc de treball i planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
  2. Apilament de materials.
  3. Ordre i neteja.
  4. Manipulació d’altres productes químics.
 5. Coordinació d’activitats empresarials.
  1. Activitats simultànies o successives.
  2. Protocols d’actuació.
 6. Pràctiques professionals.
  1. Equips de protecció individual.
  2. Residus, sistemes d’humectació i encapsulats, manipulació d’equips d’aspiració manual i procediment de treball fins el seu destí.
  3. Muntatge, manteniment i utilització de les cabines de descontaminació.
  4. Treball amb material friable, treballs amb bombolles de contenció i treballs amb depressió.

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics i operaris

Durada: 20 Hores

Modalitat: Formació Presencial

Formadors: 

Tècnics de Nivell Superior en Prevenció de Riscs Laborals (especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Psicosociologia i Ergonomia.

Nº Assistents: Mín. 5 - màx. 10

Preu: A consultar.

Formació Riscos Laborals Amiant

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades