formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) ha considerat la necessitat d’aprovar una norma sobre sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball el contingut del qual es basa en l’actual especificació OHSAS 18001 però adaptada a l’Estructura d’Alt Nivell d’ISO aplicable a totes les seves normes de gestió. Aquesta norma té el codi ISO 45001:2018.

Al llarg del curs, s’analitzen els requisits d’ISO 45001:2018 i la seva relació amb els requisits de OHSAS 18001, pretenent, en particular, que l’alumne estigui preparat per a fer els canvis en el sistema actual, mantenint el sistema actual però preparant-lo per a la seva actualització i posterior certificació amb ISO 45001:2018.

Objectius:

 • Conèixer l’estructura i requisits de la nova ISO 45001:2018.
 • Entendre i saber implementar els diferents requisits.
 • Estar en disposició de preparar la transició de OHSAS 18001 a ISO 45001:2018.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
  • El perquè de la ISO 45001:2018
  • L’origen
  • Principals canvis respecte a OHSAS 18001
  • Estructura d’alt nivell ISO (Annex SL)
  • Estructura de la ISO 45001:2018
  • El cercle de Deming
  • Avaluació de la conformitat
  • Taula de correspondència entre requisits ISO 45001 i OHSAS 18001
 • Tema 2: Context de l’organització
  • Coneixement de l’organització i el seu context
  • Context extern
  • Context intern
  • Per a què serveix l’anàlisi interna i externa
  • Comprensió de les necessitats i les expectatives de les parts interessades
  • Determinació de l’abast del sistema de gestió
 • Tema 3: Lideratge
  • Lideratge i compromís
  • La Política de Seguretat i Salut Laboral
  • Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització
  • Consulta i participació dels treballadors
 • Tema 4: Planificació
  • Accions per a tractar riscos i oportunitats
  • Avaluació dels riscos per a la SST i altres riscos per al sistema de gestió de la SST
  • Mètodes per a l’avaluació de riscos
  • Planificació d’accions
  • Objectius del sistema i planificació per a aconseguir-los
 • Tema 5: Dono suport a Recursos
  • Competència
  • Presa de consciència
  • Comunicació
  • Informació documentada
 • Tema 6: Operació
  • Planificació i control operacional
  • Gestió del canvi
  • Contractació externa
  • Compres
  • Contractistes
  • Preparació i resposta davant emergències
 • Tema 7: Avaluació de l’acompliment
  • Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació
  • Avaluació del compliment
  • Auditoria interna
  • Revisió per la direcció
 • Tema 8: Millora
  • Incidents
  • No conformitats i accions correctives
  • Millora contínua
 • Tema 9: Procés d’implantació del sistema
  • Prendre la decisió
  • Definir la sistemàtica d’implantació i planificar el projecte
  • Analitzar el context de l’organització i les seves parts interessades
  • Avaluar els riscos
  • Definir la política
  • Definir l’estructura del sistema
  • Documentar el sistema
  • Implantar el sistema
  • Auditoria interna
  • Revisar el sistema
  • Auditar el sistema per a la certificació

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics de prevenció de riscos laborals.
Responsables de sistemes de gestió (qualitat, medi ambient, etc.).
Consultors de prevenció de riscos laborals.
Auditors interns i externs de Sistemes de Gestió.

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades