CODI ÈTIC GRUP PIRINEU

 

PREÀMBUL

EL GRUP PIRINEU té un propòsit clar: “Ajudar a millorar” i té clar com fer-ho: “ Anant més enllà de l’estricte compliment normatiu”, però tan important com tenir clar el camí, també ho és com el volem recorre: els valors que ens guien i recolzen. És per això que hem volgut definir aquest codi ètic, per a que serveixi de base per fer front a les diferents casuístiques que tant l’empresa com els treballadors es poden trobar en el dia a dia.

El codi ètic és un referent valuós per a totes les persones del GRUP i la seva obligatorietat s’estableix sobre la base de les raons morals que el justifiquen. La seva força rau exclusivament en el compromís adquirit per totes les persones integrants del GRUP de respectar un conjunt de valors i principis comuns.

En aquest sentit, el codi ètic no és una norma jurídica, sinó un recull de normes i principis morals que han d’orientar la convivència entre les diferents persones i col·lectius del GRUP PIRINEU.

 

OBJECTIUS I VALORS

La finalitat d’aquest codi és recopilar un conjunt de compromisos ètics i fer-los visibles amb vista tant al funcionament del GRUP PIRINEU com a la seva relació amb la societat perquè:

 • Serveixi de carta de presentació dels valors, principis i compromisos generals de l’organització davant de la societat.
 • Faciliti compartir pautes de referència per a les actuacions de les parts interessades de la nostra organització.

Per complir aquestes finalitats el GRUP PIRINEU parteix d’uns valors consensuats per l’organització i que constitueixen la base del que som:

 • Integritat i recerca constant de la felicitat, “a la feina com a la vida”. Mantenim un lloc de treball segur i agradable.
 • Proximitat i orientació al client. Escoltem de forma activa, ens impliquem amb el client i la seva millora.
 • Compromís i aposta per les persones. Confiem en la nostra gent, la cuidem i la motivem.
 • Som inquiets i volem avançar i evolucionar. Recerca de la millora contínua i potenciem la formació interna. Vetllem per l’actualització de coneixements, aptituds tècniques i habilitats dels nostres treballadors
 • Excel·lència i professionalitat. No tolerem l’incompliment i busquem sempre l’excel·lència en el servei donat.

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El codi ètic s’adreça a totes les persones que componen l’organització, ja siguin directius o treballadors. Així mateix, el codi també ha d’orientar les relacions del GRUP i el seu personal amb les seves parts interessades: Clients, competidors, proveïdors, comunitat i medi ambient.

 

PRINCIPIS

L’estructura que hem considerat més apropiada per a fer aquest codi ètic és la d’una declaració de principis, els quals procedim a enumerar a continuació, destacar que tots els principis que enumerem són d’obligatori compliment.

 

 1. Bon Govern
  • Ens esforcem per obrir la comunicació a tots els nivells de l’empresa.
  • Busquem col·laborar, dins del camp de les nostres activitats, amb la comunitat
  • Atenem correctament a les nostres obligacions fiscals com a empresa.
 2. Honestedat
  • Ens comprometem a oferir informació verídica i complerta sobre els nostres serveis. No oferim solucions incomplertes.
  • Ens esforcem a crear una publicitat honesta. Redactem els pressuposts de forma que s’asseguri la comprensió de tots els deures i obligacions del seu contingut.
  • Transparència en tot el que fem. Respectem els contractes i les seves garanties. Anunciem i venem els nostres serveis fent referència únicament a les seves característiques i al que ens fa diferents. Volem ser líders i referents.
  • Els treballadors i directius no podran acceptar dels proveïdors o clients, diners, regals o atencions de qualsevol tipus que puguin influir de manera inapropiada en les seves relacions comercial i/o professionals
  • Els empleats s’han de comprometre a treballar de manera eficient, amb rigor, eficàcia i honestedat.
  • Vetllarem per a que la contractació de proveïdors es desenvolupi en un marc de transparència, respecte, lliure competència i igualtat de oportunitats.
 3. Competència i competència deslleial
  • Respectem als competidors i els seus serveis. No parlem mai malament de ningú.
 4. Confidencialitat de dades
  • Ens comprometem a protegir al màxim la confidencialitat de la informació relativa als clients, empleats, proveïdors i de qualsevol persona física o jurídica amb els que ens relacionem.
 5. Imatge corporativa
  • Els treballadors han de preservar la imatge i reputació de l’empresa en les seves actuacions professionals i personals, i en general en la seva relació amb empreses, proveïdors i clients.
 6. Ús d’actius/equips de treball
  • Els treballadors faran ús adequat dels recursos necessaris per a l’exercici de la seva activitat professional, quedant només autoritzats al seu ús pel desenvolupament de la seva activitat professional. Així mateix, hauran de protegir-los i preservar-los de qualsevol ús inadequat.
  • Els treballadors hauran de fer la seva feina amb l’atenció i interès pertinents, per a obtenir el major rendiment possible, cuidant els bens o instal·lacions i actuant amb criteris d’eficiència i optimització de recursos.
 1. Drets fonamentals Legislació laboral Assetjament, discriminació, llei d’igualtat
  • Garantim la igualtat de tracte i la no-discriminació entre homes i dones i afavorim la igualtat d’oportunitats entre els nostres empleats a l’hora d’escoltar, promocionar i compensar.
  • Garantim la igualtat en l’accés a la feina i a la resta de condicions de treball, basant la selecció de personal en proves objectives.
  • Evitem qualsevol discriminació per motius de raça, sexe, estat civil, religió o condició política.
  • Exigim als treballadors que compleixin sempre les normes de fidelitat i la bona fe contractual.
  • Potenciarem un ambient de treball compatible amb el desenvolupament personal. Col·laborem amb els empleats per a conciliar de la millor manera possible els compromisos laborals i familiars i necessitats personals.
 2. Seguretat i salut en el treball
  • Estem compromesos en garantir la seguretat, higiene i salut laboral. Volem ser una empresa generadora de salut.
 3. Responsabilitat i Sostenibilitat
  • En comprometem a promocionar els ODS ( Objectius de Desenvolupament Sostenible ) promoguts per les Nacions Unides per a garantir la sostenibilitat del nostre planeta.
  • Utilitzem tecnologies netes i energia el menys contaminant possible, dins de les limitacions del país.
  • Respectem el Medi ambient minimitzant l’impacte sobre ell mateix.
  • Sensibilitzem als treballadors en el respecte per l’entorn i el respecte pel medi Ambient.
 4. Qualitat del servei / producte.
  • Vetllem per l’actualització de coneixements, aptituds tècniques i habilitats dels nostres treballadors.
  • Apostem per la diversificació d’activitats com a estratègia de creixement sostenible de l’empresa.
  • Busquem que els nostres serveis satisfacin les necessitats dels nostres clients i que garanteixin la seguretat i la salut dels que els rebin.
  • Ens comprometem a preguntar als nostres clients sobre la satisfacció del servei rebut.
  • Garantim la qualitat dels nostres serveis i oferim una justa relació qualitat-preu.
  • Arreglem immediatament qualsevol errada del servei que pugui alterar les condicions establertes en el compromís inicial amb el nostre client i la comuniquem al mateix, assumint la nostra responsabilitat.
  • Certifiquem i auditem el nostre sistema de gestió per garantir-ne els criteris de qualitat, protecció del medi ambient i prevenció de riscos laborals.
  • Ens auto imposem una pla de cal·libració anual dels nostres equips i maquines que garanteixi el seu correcte funcionament.

NATURALESA JURÍDICA

El present Codi enuncia els principis ètics i les pautes de conducte de l’activitat professional de les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació que resulten d’obligat compliment.

En el cas que una conducta, comportament o inacció de les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació es puguin derivar responsabilitats disciplinàries, es donarà trasllat de la qüestió a l’òrgan competent perquè avaluï si escau o no la incoació del pertinent expedient disciplinari.

Les acusacions malicioses o fraudulentes apreciades com a tals per la Comissió d’ètica podran donar lloc a l’exercici de la potestat disciplinària per part de l’òrgan competent.

Aquest acord no eximeix a cap dels integrants de l’organització del compliment de les lleis vigents al Principat.

Després de ser aprovat aquest Codi Ètic serà objecte de revisió anualment des de la data d’aprovació. Tanmateix si alguna de les parts interessades considera que cal revisar, afegir o modificar algun apartat haurà de transmetre-ho a la comissió per tal que facin les valoracions oportunes..

Aquesta s’enviarà a la comissió per tal de valorar qualsevol canvi o suggeriment que la part interessada cregui oportuna. La contesta a la petició es farà per escrit al peticionari al·legant i/o validant la proposta realitzada

 

EXCEL·LÈNCIA, PROFESSIONALITAT I PROTECCIÓ DELS BENS DE L’ORGANITZACIÓ

Els directius es comprometen a garantir i promoure l’aplicació efectiva d’aquest codi, tant a l’organització com en altres àmbits, i promouran la seva difusió i coneixement per part de totes aquelles persones vinculades a la seva activitat professional.